Prästen och etikprofessorn Elisabeth Gerle har skrivit ännu en angelägen bok för vår tid. Den är välskriven, lättläst och kombinerar på ett fruktbart sätt flera olika vetenskapliga perspektiv. Här går statsvetenskap, teologi, ekonomi och filosofi hand i hand. Gerle målar med de stora penseldragen, relaterar till aktuell forsning och ger läsaren relevanta redskap för att analysera, tolka och förstå flera av samtidens ödesfrågor.

Elisabeth Gerle, Vi är inte idioter: klimat, ekonomi och demokrati, Korpen förlag 2023, 270 sidor.

Prästen och etikprofessorn Elisabeth Gerle har skrivit ännu en angelägen bok för vår tid. Den är välskriven, lättläst och kombinerar på ett fruktbart sätt flera olika vetenskapliga perspektiv. Här går statsvetenskap, teologi, ekonomi och filosofi hand i hand. Gerle målar med de stora penseldragen, relaterar till aktuell forsning och ger läsaren relevanta redskap för att analysera, tolka och förstå flera av samtidens ödesfrågor.

Redan bokens titel indikerar vad som står på spel; en ensidig uppdelning mellan individ/kollektiv respektive privat/offentlig fördunklar och vilseleder. Med sitt ansvar för bostaden, hemmet och familjesfären betraktades antikens kvinnor och slavar som idioter jämfört med de egendomsägande männen som axlade ett offentligt politiskt ansvar i samhällslivet. Bokens underrubrik – klimat, ekonomi, demokrati – markerar inte bara en övergripande röd tråd boken igenom utan pekar också på ett nödvändigt samspel dem emellan om verklig samhällsförändring ska komma till stånd.

Med utgångspunkt i det liv som är människan givet, som alla människor i grunden delar med varandra, närmar sig Gerle frågor om både människosyn och samhällssyn. Hon efterfrågar långsiktiga och modiga politiska visioner för framtiden som tar rådande kriser och konflikter på allvar.

Boken bjuder på en kritisk granskning av både nyliberalism och New Public Management inom viktiga samhällssektorer som skola, vård och omsorg. Inte minst ägnar Gerle stort utrymme åt att förstå de bakomliggande idealen, drivkrafterna och konsekvenserna av rådande ekonomiska styrning. Hon refererar flitigt till opinionsbildare och politiska debattörer från både höger- och vänsterkanten, alltsammans med mycket väldokumenterade fotnoter för den vetgirige läsaren att följa upp och fördjupa.

Gerle varnar för konsekvenserna i ett samhälle där individen betraktas som kund/brukare snarare än myndig medborgare. Hon är kritisk till den individualism som ’förnekar att vi människor lever med varandra i ömsesidigt beroende, av andra människor men också med andra levande varelser’. En viktig grundfråga boken igenom handlar om vilken typ av samhälle vi ser som eftersträvansvärt och önskvärt idag och i framtiden.

Med hjälp av kunskaper och erfarenheter knutna till sina tidigare forskningsmiljöer utomlands (Princeton i USA respektive Stellenbosch i Sydafrika) vidgar och fördjupar Gerle diskussionen och visar på nödvändiga samband mellan det lokala och globala. Frågor om rasism, fattigdom och rättvisa utgör här ofrånkomliga beståndsdelar i den kritiska samhällsanalys som ständigt behöver göras på nytt för att skapa förutsättningar för ett mer inkluderande samhälle. Det är i detta sammanhang Gerle redogör för den kristna teologins och de olika kyrkornas konkreta bidrag till samhällsbygget. Inte minst framhåller hon distinktionen mellan evangelisk och evangelikal kristendomstolkning och pekar på dess konsekvenser för synen på människan, kyrkan och samhället.

Gerle skriver skickligt, engagerat och personligt. Hon vänder och vrider på perspektiven, problematiserar och (om-)värderar etablerade argument och det som i aktuell samhällsdebatt blivit vedertagna ’sanningar’. Frimodigt går hon i kritisk dialog med det förgivettagna och manar ständigt till att tänka på nya sätt. Rådande klimatkris och militära konflikter kräver fungerande strukturer för både gemensam reflektion och handling.

Hon vänder sig till en intresserad allmänhet i tro och tillit till både individers och samhällens möjlighet och förmåga att skapa opinion, debatt och förändring. Detta är en bok som efterlyser en samhällssyn och en ekonomi som hjälper individen att förstå att hon alltid lever i samspel med ett större ekologiskt sammanhang som ger utrymme för delaktighet, sårbarhet, ömsesidighet, glädje och framtidstro. För alla människor.

JOHANNES ZEILER

Teologie doktor i missionsvetenskap och domkyrkolektor i Linköpings domkyrkopastorat